Bijzonder reglement - voorlopig

Gecontroleerd door **** op:
Nummer:
Goedgekeurd KNAF op:
Permit nummer:

Empty section. Edit page to add content here.

3.1 Organisator

De Stichting Internationale Historische Horneland Rally organiseert in samenwerking met JBREvents by Bjorn & Jens Vanoverschelde op 11 maart 2023 de BeNe TeamRally 2023.

3.2 Organisatieteam

Voorzitter: Robert Wolter
Waarnemend secretaris: Remco Wolter
Penningmeester: Mariëlle Wolter
Wedstrijdsecretariaat: Stan Kiggen
Sportief beheer: Bjorn & Jens Vanoverschelde
Lid: Robbert Wolter
Lid: Pieter Wolter
Lid: Emiel Wolter
Lid: Rob Schreurs
Lid: Ruud Stienen
Lid: Jos de Leeuw

3.3 Permanent secretariaat

Internationale Historische Horneland Rally
Graswinkellaan 20
6005 KA Weert
+31 (0) 6 20 55 08 82
info@beneteamrally.nl

3.4 Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is aanwezig op elke start-, rust en finishlocatie. Deze rol wordt ingevulddoor Stan Kiggen.

3.5 Officials van het evenement

Hoofd organisatie: Robert Wolter / Bjorn Vanoverschelde
Wedstrijdleider: Bjorn Vanoverschelde
Assistent wedstrijdleider: Robert Wolter
Wedstrijdsecretaris: Stan Kiggen

3.6 Overige medewerkers van het evenement

Routechefs: Lambert Vermeulen Sr. & Jr.
Vergunningen: Stan Kiggen
Contactpersoon rijders: Robbert Wolter / Jens Vanoverschelde
Coördinatie marshals: Remco Wolter
Coördinatie materialen: Ruud Stienen / Jos de Leeuw
PR & marketing: Juriaan Vinkes / Emiel Wolter
Sluitauto: Lambert Vermeulen Sr. & Jr.
Tracking & safety: Tripy SA

3.7 Marshals van het evenement

tba

3.8 Reglementering

Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform:

 • De FIA Code Sportif International (CSI) en haar bijlagen;
 • Het KNAF Reglementenboek (KRB);
 • Het KNAF Reglement Historische Regularity Rally’s;
 • Dit Bijzonder Reglement en eventuele bulletins;
 • De Wegenverkeerswetgeving van de landen waar het evenement plaats vindt.

De tijdens het evenement in de betreffende landen geldende COVID19 regelgeving en richtlijnen, welke voorafgaand aan het evenement, zo mogelijk ten tijde van publicatie van het definitieve Bijzonder Reglement (art. 2) door de organisatie via een Bulletin zullen worden gepubliceerd.

Een wijziging of toevoeging aan het Bijzonder Reglement wordt bekend gemaakt door middel van een bulletin, voorzien van datum en volgnummer, en zal deel uitmaken van het Bijzonder Reglement. Bulletins worden gepubliceerd op het informatiebord en/of aan de deelnemer uitgereikt.

In de acceptatiebrief zal een Coronaverklaring worden opgenomen. Deze verklaring omvat enkelestrekkingen met betrekking tot de Covid-richtlijnen en moet vooraf worden afgetekend ter acceptatie.

3.9 Interpretatie van het bijzonder reglement

De wedstrijdleider is tijdens het evenement belast met het toepassen van het gestelde in ditBijzonder Reglement. De Nederlandse tekst van dit Bijzonder Reglement is bindend.

De BeNe TeamRally 2023 telt mee voor:

 • Nederlands Historisch Regularity Rally kampioenschap 2023, categorie Sport;
 • Nederlands Historisch Regularity Rally kampioenschap 2023, categorie Tour;

6.1 TOE TE LATEN AUTO’S

De auto’s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving van het land van registratie.Standaard auto’s die gebouwd zijn tot en met 31-12-1985 worden toegelaten. Uitzonderen zijn mogelijk in overleg met de organisatie.

6.2 UITRUSTING / EXTRA VOORZIENINGEN

Zowel (semi)mechanische als elektronische als GPS-gestuurde afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn tijdens het evenement toegestaan. De auto mag aan de voorzijde uitgerust zijn met maximaal zes lampen.

Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten. (Imitatie-)gasontlading lampen en/of led verlichtingzijn niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten.

De auto dient, naast de wettelijke verplichte uitrusting, uitgerust te zijn met: een gevulde brandblusser (min. Inhoud 2 kg en geschikt voor vloeistofbranden), een complete verbanddoos, een gevarendriehoek, een sleepkabel, vloeistofdicht grondzeil of lekbak, twee veiligheidshesjes en veiligheidsriemen (uitgezonderd voor auto’s die gebouwd zijn vóór 1968).

Het gebruik van communicatiemiddelen is niet toegestaan. Alleen in een noodgeval is het gebruik toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten, per constatering. De aanwezigheid en het gebruik van enige vorm van navigatieapparatuur in de auto en/of op de persoon is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten, per constatering. De organisator behoudt zich het recht voor om het gestelde in dit artikel te controleren. Indien de equipe dit niet toestaat zal deze onmiddellijk uitgesloten worden. In dit geval bestaat geen mogelijkheid tot protest.

6.3 CATEGORIEËN

Er zijn twee verschillende categorieën (zie art. 8.1) met elk verschillende routeopdrachten en lengten. Alle categorieën bestaan uit 2 etappes.

De BeNe TeamRally 2023 is een navigatie/regelmatigheid rally voor klassieke auto’s, waarbij het behalen van de hoogste snelheid op geen enkele wijze bepalend is voor de eindklassering en waarbij de gemiddelde snelheid van 50 km/uur niet te boven gaat met uitzondering van etappeen waarin autowegen of autosnelwegen of voor overige verkeer afgesloten wegen zijn opgenomen. De route voert over de openbare weg. Het eindklassement wordt bepaald door het correct en op tijd aandoen van route- entijdcontroles.

7.1 EQUIPES

De equipe dient te bestaan uit een bestuurder en navigator, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Bestuurder en navigator mogen van functie wisselen wanneer beide over een geldig rijbewijs beschikken. Indien de equipe uit andere personen bestaat dan de inschrijving, wordt deze equipe niet toegelaten tot de start, respectievelijk uitgesloten.

De leeftijd van de navigator dient minimaal 15 jaar te zijn.

Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet het inschrijfformulier mede ondertekendworden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke machtiging.

7.2 STARTBEWIJZEN

Een KNAF Rally Pass is inbegrepen in het inschrijfgeld.

7.3 AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN

Wanneer de inschrijver een rechtspersoon is of geen deel uitmaakt van de equipe zal tijdens het evenement de bestuurder, zoals aangegeven op het inschrijfformulier, aansprakelijk gehouden worden voor alle aansprakelijkheden en verplichtingen van de inschrijver.

8.1 INSCHRIJVING

Ingeschreven kan worden in:

BeNe TeamRally

Sport, geschikt voor ervaren deelnemers
Tour, geschikt voor minder ervaren of beginnende deelnemers

➔ Inschrijven voor de TeamRally gebeurt op basis van inschrijving van 2 equipes. 2 equipes vormen samen 1 team waarbij het gezamenlijk resultaat bepalend is voor de rangschikking

BeNe SoloRally

Sport, geschikt voor ervaren deelnemers
Tour, geschikt voor minder ervaren of beginnende deelnemers

Door middel van de website www.beneteamrally.nl of www.beneteamrally.be kan ingeschreven worden.Het
maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 60 individuele equipes (TeamRally en SoloRally gecombineerd).

Door het verzenden van de inschrijving onderwerpen beide leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van dit Bijzonder Reglement en al wat daaronder wordt begrepen. Gegevens betreffende de bestuurder of navigator of de auto kunnen tot het einde van de documentencontrole ingeleverd worden.

Toekennen kampioenschapspunten

Ten einde kampioenschapspunten te kunnen toekennen zal op het einde van het evenement een algemeen klassement opgemaakt worden van elke deelnemende equipe uit zowel de BeNe TeamRally als de BeNe SoloRally waarin het individueel resultaat de rangschikking bepaald.

8.2 ACCEPTATIE VAN DE INSCHRIJVING

Een inschrijving wordt geaccepteerd en een startnummer wordt toegekend zodra het inschrijfgelddoor de organisator vóór 28 februari 2023 ontvangen is.

De organisator verstrekt een acceptatiebrief. Op 4 maart 2023 wordt op de website www.beneteamrally.nl en www.beneteamrally.be de voorlopige startlijst gepubliceerd. Alle equipes die daarop voorkomen zijn geaccepteerd.

8.3 WEIGEREN VAN DE INSCHRIJVING

De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving van één of beide equipeleden of auto te annuleren, eventueel zonder opgave van de reden.

9.1 INSCHRIJFGELDEN

Het all-in inschrijfgeld bedraagt 349 euro / equipe. Een supplement van 150 euro wordt aangerekend aan elke equipe die zich inschrijft en/of betaald na 20 november 2022.

Het inschrijfgeld kan uitsluitend als volgt betaald worden:

Op bankrekening: 14 03 94 443, t.n.v. Stichting IHHR, met de vermelding “BeNe Rally” + van de naam van de bestuurder.

IBAN: NL71 RABO 0140 3944 43
BIC: RABONL2U

In het inschrijvingsrecht is inbegrepen:

 • Algemene organisatie
 • Sportieve omkadering Twee rallyschilden met wedstrijdnummer
 • Portiernummers
 • Map book & plotting instructions book
 • Controlekaarten
 • KNAF rally pass piloot & navigator
 • Het gebruik van een smartphone applicatie met pushberichten als uithangbord
 • Catering
 • GPS trackingsysteem
 • Elektronisch tijdsregistratiesysteem

9.2 ZAKELIJKE INSCHRIJVING

Het inschrijfgeld voor een zakelijke inschrijving bedraagt 549 euro (excl. BTW). Indit inschrijfgeld is naast bovengenoemde zaken begrepen:

 • Logo in het routeboek;
 • Logo op de website.

U ontvangt ook een factuur van uw inschrijving.

9.3 TERUGBETALINGSREGELING

Het inschrijfgeld wordt terugbetaald:

 • 100% indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt;
 • 100% minus €100 in het geval het evenement afgelast wordt om niet-COVID19 redenen;
 • 100% minus €100 tot 11 januari 2023;
 • Na 11 januari 2023 zal geen terugbetaling plaatsvinden;
 • Indien het evenement onverhoopt vanwege de ten tijde van het evenement geldende COVID19 wet- en regelgeving niet georganiseerd mag worden verschuift uw inschrijving.

10.1 VERZEKERING VAN DE EQUIPE

De eigenaar van de ingeschreven auto dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering die dekking biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en/of zaakschade op de openbare weg. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen.

10.2 VERZEKERING VAN DE ORGANISATOR

De organisator maakt gebruik van de KNAF secundaire verzekering (boven de WAM-dekking), terdekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de organisator en haar medewerkers, officials enmarshals van de rally.

Het inschrijfgeld bevat de premie voor de secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden samengevat:

 • De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van de deelnemer/equipe tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de rally dat verreden wordtop privéterreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.
 • De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is:
  • € 7.500.000,00 per aanspraak voor aansprakelijkheid in geval van beschadiging en/of letsel.
  • € 7.500.000,00 per aanspraak voor aansprakelijkheid in geval van beschadiging van het milieu.
  • Met een eigen risico van €500,- per ingeschreven auto.
 • De dekking van de equipe gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish vande wedstrijd of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt.
 • Deze speciale verzekering is geldig in alle zogenoemde “groene kaart” landen.

In alle gevallen zal de verzekering, zoals wettelijk vastgesteld, van de eigenaar van de autoaltijd prevaleren boven de KNAF secundaire verzekering.

10.3 VERKLARING VAN ACCEPTATIE EN AFSTAND VAN VERHAAL

Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande “Verklaring voor acceptatie enafstand van verhaal” te ondertekenen. Bij geen ondertekening, zal het equipe niet toegelaten worden tot de start.

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal

 • Ik heb het Bijzonder reglement gelezen en verklaar het te accepteren en na te leven.
 • Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan de rally deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen.
 • Ik verklaar dat ik de aard van het evenement en de mogelijke risico’s, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren.
 • Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijvaardig is om aan het evenement deel te nemen en dat het voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg.
 • Ik verklaar dat de ingeschreven auto in overeenstemming met de Wet AansprakelijkheidMotorvoertuigen (WAM) is verzekerd voor gebruik op de openbare weg.
 • Ik verklaar dat ik, als bestuurder van de ingeschreven auto, in het bezit ben van een geldig rijbewijs. De FIA, leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials, overige medewerkers en marshals van het evenement aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig incident of ongeval, veroorzaakt
 • door of aan deelnemers en deelnemende auto’s gedurende het evenement.
 • De FIA, leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité́́, de officials, overige medewerkers en marshals van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van rellen, demonstraties, vandalisme, natuur geweld, enz.
 • De FIA, leden van de FIA, de promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, de organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials, overige medewerkers en marshals van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van de landen waar het evenement plaatsvindt.
 • Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, immateriële, letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet en regelgeving waarinzij mogelijk betroken zijn.
 • Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, leden van de FIA, promotor, de KNAF, sectiebestuur en leden, organisator, sponsoren, officials, overige medewerkers en marshals van het evenement welk een gevolg is van activiteiten van genoemde rechtspersoon of personen voor zoverhet organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.
 • Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring medeondertekend wordendoor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke machtiging.

11.1 HINDERLIJK OF ONSPORTIEF GEDRAG

Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto’s te blokkeren (b.v. bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Te allen tijde dient de equipe er rekening mee tehouden dat overlast voor het overige verkeer, mens en dier tot een minimum beperkt blijft.

Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van officials en/of medewerkers en/of marshals wordt bestraft. Overtreding kan bestraft worden met uitsluiting, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider.

11.2 VERKEERSREGELOVERTREDING(EN)

Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving. Hetzich niet houden aan verkeersregels wordt al volgt bestraft:

 • 1e overtreding: 200 strafpunten;
 • 2e overtreding: 1000 strafpunten;
 • 3e overtreding: uitsluiting.

De organisatie behoudt zich het recht voor om het gestelde in dit artikel te controleren. De beslissing van de wedstrijdleider is definitief. Zo’n beslissing kan genomen worden ongeacht een door de politie en/of officials genomen sanctie en ongeacht de mogelijke uitkomst van zulke acties.

11.3 ONDERBREKING VAN HET EVENEMENT

Een equipe die niet meer kan deelnemen aan het evenement is verplicht de wedstrijdleiding daarover te informeren op telefoonnummer +32 468 29 01 04. Een equipe is eveneens verplicht om het GPS trackingsysteem terug te bezorgen aan de organisatie vóór 11 maart 2023 – 23 uur, hetzij via de sluitingswagen, hetzij door het GPS trackingsysteem bij het wedstrijdsecretariaat te overhandigen, hetzij via een marshal. Wanneer 1 equipe uit een team het evenement dient te onderbreken, dan zal de andere equipe uit het desbetreffende team automatisch opgenomen worden in het eindklassement van de BeNe SoloRally.

De organisator zal elke deelnemer voorzien van twee rallyschilden.

De rallyschilden moeten gedurende de rally duidelijk zichtbaar op de voorzijde en achterzijde van de auto, zonder dat de kentekenplaat bedekt wordt, aangebracht worden.

De wedstrijdnummers dienen, zonder verandering, op beide voorportieren van de auto aangebrachtte worden. Indien op enig moment tijdens het evenement wordt vastgesteld dat:

 • één portiernummer of rallyschild ontbreekt, wordt een boete opgelegd van € 50;
 • Beide portiernummers of rallyschilden tegelijk ontbreken, wordt de equipe uitgesloten.

De namen van de equipe en hun nationaliteitsvlag mogen op beide voorschermen van de autoaangebracht worden (max. letterhoogte is 3 cm).

Bloedgroepen mogen niet op de auto aangebracht worden.

De ruimte op de rallyborden en naast en/of boven het eventuele wedstrijdnummer is gereserveerd voor reclame van de organisator. Deze verplichte reclame kan niet door de deelnemer geweigerd worden. Waaruit de reclame bestaat zal tijdens de documentencontrole bekend worden gemaakt. Geen reclame, geen toelating tot de start. Alle overige reclame die in strijd is met de reclame van deorganisatie dient verwijderd of afgeplakt te worden.

14.1 DOCUMENTENCONTROLE

De equipe die aan de BeNe TeamRally of BeNe SoloRally wenst deel te nemen moet zich melden bij de documentencontrole. Als men zich niet heeft gemeld bij de documentencontrole wordt de deelnemer niet toegelaten tot de start van het evenement.

Tijdens de documentencontrole moeten de volgende documenten getoond kunnen worden:

 • APK-keuringsformulier (voor Nederlandse auto’s met een bouwjaar >1960);
 • Het kentekenbewijs (ter controle van het bouwjaar van de auto);
 • (Historische-) rally of race licentie of Rally Pas (zie art. 6.2).

Tijdens de documentencontrole zal elke equipe een waarborgformulier met betrekking tot het trackingsysteem moeten invullen en ondertekenen.

Indien de documenten niet in orde zijn wordt de equipe niet toegelaten tot de start van het evenement. De documentencontrole is op 11 maart 2023 van 08:30 tot 10:00 uur bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. Alle deelnemers worden ingedeeld in tijdsloten. U krijgt een tijdslot aangewezen op basis van startnummer.

14.2 CONFORMITEITSCONTROLE

Aansluitend aan de documentencontrole zal er een conformiteitscontrole plaatsvinden m.b.t. het uitlaatgeluid van de auto (zie art. 20.4). Tijdens de conformiteitscontrole zal elk deelnemend voertuig door de organisatie voorzien worden van een GPS trackingsysteem. De conformiteitscontrole is op 11 maart 2023 van 08:45 tot 10:30 bij Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. De equipe dient zich spontaan en maximaal 30 minuten na de documentencontrole aan te bieden bij de conformiteitscontrole.

druk15.1 VASTSTELLEN VAN DE RESULTATEN

 1. De resultaten worden weergegeven in strafpunten en zullen vastgesteld worden door het samenvoegen van strafpunten die opgelopen zijn tijdens de wedstrijd als ook elke andere straf die mogelijk opgelopen is. Voor het toekennen van strafpunten mbt snelheidscontrole en regelmatigheidsproeven zal de organisatie zich 100% beroepen op de gegevens van het GPS trackingsysteem. Voor het toekennen van de strafpunten mbt tijdcontroles en routecontroles zal de organisatie zich beroepen op de controlekaart in combinatie met de gegevens van het trackingsysteem (het is dus zinloos om controles te noteren op je controlekaart zonder er effectief gepasseerd te zijn).
 2. Wanneer om welke reden dan ook één of meerdere controles geannuleerd moetenworden ,hetzij vóór de doorkomst van de eerste deelnemende auto, hetzij na de doorkomst van een (aantal) deelnemende auto(’s), zal de wedstrijdleider als volgt beslissen:A-: de betreffende controle(s) zal vervallen verklaard worden.
  B-: de eventueel opgelopen tijdstrafpunten van de betreffende controle(s) zullen geannuleerd worden.
 3. Om zich te kwalificeren voor het eindklassement moet de equipe zich met de auto op eigenkracht gemeld hebben bij de eerste tijdcontrole (start) van het evenement en bij de laatste controle (finish) van het evenement, binnen de maximale toegestane vertraging.
 4. Wanneer meerdere teams (BeNe TeamRally) / equipes (BeNe SoloRally) met een gelijk aantal strafpunten eindigen, zal het best behaalde resultaat (minste strafpunten) bij de 1e regularity-tijdwaarneming beslissend zijn. Mocht dit geen uitsluitsel geven dan wordt gekeken naar de 2e regularity-tijdwaarneming, daarna naar de 3e, enz. Wanneer dit nog geen uitsluitsel biedt zal de auto met het oudste bouwjaar beslissend zijn. Tenslotte is het hoogste startnummer bepalend voor de einduitslag.
 5. Voor de categorie Sport en Tour zal een algemeen eindklassement worden opgesteld, zowel in de BeNe TeamRally als de BeNe SoloRally. De overall winnaar is de winnaar in de categorie Sport van de BeNe TeamRally.

15.2 PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN

Aan het einde van een etappe zullen resultaten en/of klassementen worden gepubliceerd op hetofficiële publicatiebord. Over deze resultaten en/of klassementen kunnen vragen gesteld worden. Het eindklassement is voorlopig tot 30 minuten na publicatie, waarna het definitief verklaard wordt.

Elke equipe kan vragen stellen. Een vraag moet op het vragenformulier bij de contactpersoon rijdersingediend worden. De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enige vraag.

Een vraag dient te worden ingediend uiterlijk 30 minuten na de individuele aankomsttijd van de laatste etappe of uiterlijk 30 minuten na publicatie van de resultaten. Het antwoord op de vraag wordt teruggekoppeld door de contactpersoon rijders.

17.1 PRIJZEN – TROFEEËN

Overall winnaar 1e plaats Wisselbeker
BeNe Team Rally – categorie sport 1e – 3e plaats 2 trofeeën
BeNe Team Rally – categorie tour 1e – 3e plaats 2 trofeeën
BeNe Solo Rally – categorie sport 1e – 3e plaats 2 trofeeën
BeNe Solo Rally – categorie tour 1e – 3e plaats 2 trofeeën

17.2 PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking zal plaatsvinden 10 minuten na het publiceren van de definitieve resultaten.

18.1 GEEN TOELATING TOT DE START VAN DE WEDSTRIJD

 • Auto gebouwd na 31-12-1985;
 • Samenstelling equipe niet conform de inschrijving;
 • Geen Startbewijs of geldige licentie;
 • Inschrijfgeld te laat of niet betaald;
 • Geen geldige verzekering voor de auto;
 • Niet ondertekenen van de ‘verklaring van acceptatie en afstand van verhaal’;
 • Ontbreken van de verplichte reclame;
 • Niet verschenen bij de documentencontrole;
 • Documenten niet in orde.

18.2 STRAFPUNTEN

Gebruik communicatiemiddelen, per constatering: 300 strafpunten
Aanwezigheid/gebruik navigatieapparatuur, per constatering: 300 strafpunten
Meer dan zes lampen aan de voorzijde: 300 strafpunten
Gasontlading en/of LED verlichting voorzijde/achterzijde: 300 strafpunten

18.3 BESTRAFFINGEN IN GELD

Het ontbreken van minimaal één rallyschild of wedstrijdnummer, per constatering €50,-

18.4 TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER

 • Hinderlijk of onsportief gedrag;
 • Rallyschilden en/of wedstrijdnummers niet correct aangebracht.

18.5 UITSLUITING

 • Weigeren van een controle van de auto op navigatieapparatuur/ communicatiemiddelen;
 • Samenstelling van de equipe gewijzigd tijdens de wedstrijd;
 • 3e verkeersovertreding;
 • Het ontbreken van beide rallyschilden of wedstrijdnummers;
 • Auto niet op eigen kracht de laatste controle van de wedstrijd gepasseerd.

19.1 MAP BOOK & PLOTTING INSTRUCTIONS BOOK

Alle equipes ontvangen 1 uur voor hun individuele starttijd een map book en een boek plotting instructions. In de plotting instructions zijn alle details opgenomen om de te volgen route over te zetten in de map book. Tijdens het uitzetten van de te volgen route mogen de twee equipes die een team vormen gezamenlijk overleg plegen. Het is een equipe vrij om met een equipe van een ander team te overleggen indien deze equipe hiermee instemt.

19.2 RIJTIJDEN

De toegestane rijtijden worden aangegeven op de tijdcontrolekaart(en). De rijtijden aangegeven in andere tijdschema’s zijn louter informatief. Enkel de vermelde rijtijden op de tijdcontrolekaart(en) en eventuele bulletins zijn bindend.

20.1 MAXIMUMSNELHEID

Gedurende het gehele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Elk deelnemend voertuig zal uitgerust worden met een GPS trackingsysteem dat zal fungeren als officiële meetapparatuur. Iedere equipe kan tijdens het evenement meermalen gecontroleerd worden. Elke equipe die de ter plaatse toegestane maximum snelheid overschrijdt wordt als volgt bestraft: om het aantal strafpunten te berekenen, wordt het aantal kilometers dat de maximaal toegestane snelheid met meer dan 5 km/u overschrijdt gekwadrateerd.

Voorbeeld

Toegestaan Geconstateerd Toegestaan +5km/u Aantal kilometers te hard (5km/u) Strafpunten
30 40 35 5 25 (5×5)
30 50 35 15 225 (15×15)
50 60 55 5 25 (5×5)
50 70 55 15 225 (15×15)

20.2 MAXIMUM TOEGESTANE VERTRAGING

De maximale (cumulatieve-) toegestane vertraging bij een tijdcontrole is 30 minuten. Wanneer de equipe meer dan 30 minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole gemist is.

20.3 RADAR ZONES

In de map book zijn RADAR ZONES weergegeven op de kaart door middel van een cirkel en de vermelding ‘radar zone’ inclusief aanduiding van de maximumsnelheid. In een RADAR ZONE is controle van het respecteren van de maximumsnelheid gegarandeerd. De aangeduide maximumsnelheid in de map book kan lager zijn dan de maximumsnelheid volgens de wegcode in de desbetreffende zone.

Elke equipe die de in de map book vermelde toegestane maximum snelheid overschrijdt wordt bestraft zoals beschreven in artikel 20.1.

Het GPS-trackingsysteem zal alle RADAR ZONES eveneens aangeven door middel van een beep-geluid. Wanneer een equipe een RADAR ZONE nadert, zal het GPS-trackingsysteem de zone aankondigen en de afstand tot het begin van de zone aftellend weergeven. Het niet aankondigen van een RADAR ZONE door het GPS-trackingsysteem (door bijvoorbeeld een radar zone binnen te rijden vanuit een foute route) kan nooit aanleiding geven tot het schrappen van de eventueel opgelopen bestraffingen.

De equipe kan tijdens een RADAR ZONE op het GPS-trackingsysteem zijn werkelijke snelheid raadplegen. Bij het overschrijden van de maximumsnelheid zal het GPS-trackingsysteem snel opeenvolgende beepsignalen maken.

In een RADAR ZONE (zie 20.1) is het eveneens niet toegestaan om de extra verlichting te gebruiken. Alle extra verlichting (aan de buitenzijde) van het voertuig dient gedoofd te zijn vanaf 100 meter voor aanvang van de RADAR ZONE tot en met het einde van de RADAR ZONE.

20.4 UITLAATGELUID

Het uitlaatgeluid van de auto mag gedurende de rally op geen enkel moment 95 dB (A) overschrijden. Indien de auto niet voldoet aan deze regel, dan worden de volgende straffen opgelegd:

 • Constatering bij de start: de equipe wordt niet tot de start toegelaten.
 • Constatering tijdens de rally:
  • Indien een verzoek tot reparatie niet wordt opgevolgd: 300 strafpunten.
  •  Indien het uitlaatgeluid de 95 dB (A) overschrijdt en een verzoek tot reparatie niet wordt opgevolgd kan de wedstrijdleiding tot uitsluiting beslissen.

Het verkennen van de route, in welke vorm dan ook, door de equipe of het gebruik maken van via derden verkregen informatie is niet toegestaan. Wat wel toegestaan is:

 • Overleg met betrekking tot de ‘te plotten’ route tussen 2 equipes die deel uitmaken van hetzelfde team tussen het tijdstip van uitreiken van de map book + plotting instructions en hun individuele starttijd;
 • Overleg met betrekking tot de ‘te plotten’ route tussen 2 equipes die geen deel uitmaken van hetzelfde team tussen het tijdstip van uitreiken van de map book + plotting instructions en hun individuele starttijd indien beide equipes hiermee instemmen;
 • Overleg en uitwisselen van informatie met betrekking tot de verreden route tussen 2 equipes die deel uitmaken van hetzelfde team tijdens de pauze tussen de 2 etappes;
 • Overleg en uitwisselen van informatie met betrekking tot de verreden route tussen 2 equipes die geen deel uitmaken van hetzelfde team tijdens de pauze tussen de 2 etappes indien beide equipes hiermee instemmen.

22.1 START / HERSTART

 1. De auto’s zullen gestart worden in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer. Wanneer een auto zich te laat meldt aan de start van een etappe zal het tijdstip van dat moment op de tijdcontrolekaart worden vermeld en wordt dit bestraft met 1 minuut tijdstraf per minuut. Indien men meer dan 30 minuten te laat aan de start verschijnt, wordt de equipe niet toegelaten tot de start van het evenement c.q. vindt uitsluiting plaats.
 2. Een grondzeil of een lekbak moet worden geplaatst in het wachtpark vóór de start, tijdens derustpauzes en aan de finish. Indien dit niet gebeurt wordt een boete van € 50 opgelegd.

22.2 TIJDSINTERVAL

  1. BeNe TeamRally
   Beide equipes die deel uitmaken van eenzelfde team zullen op hetzelfde tijdstip van start gaan. Equipe A uit team X zal Etappe A volgen, equipe B uit team X zal Etappe B volgen. De finish van Etappe A en van Etappe B bevinden zich op dezelfde locatie. Na de pauze zal Equipe A uit team X Etappe B volgen, equipe B uit team X zal Etappe A volgen.
   Het tijdsinterval tussen 2 teams bedraagt 2 minuten.
  2. BeNe SoloRally
   Alle equipes ingeschreven in de SoloRally zullen in de etappes rijden in dezelfde volgorde. Het tijdsinterval tussen 2 equipes bedraagt 1 minuut.

23.1 REPARATIES

De deelnemer mag zelf tijdens de rally reparaties uitvoeren, eventueel met hulp van andere deelnemers. De deelnemer kan daarnaast de hulp inroepen van het Serviceteam van de organisatie. Het contactnummer zal terug te vinden zijn in de briefing. Deelnemers zijn daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van het serviceteam en de locatie waarop het serviceteam zich op dat moment bevindt en kunnen aan deze service van de organisatie geen rechten ontlenen. Elke hulp van derden en/of door een service team van de deelnemer is niet toegestaan en kan bestraft worden met uitsluiting, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider.

24.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Tijdcontroles en/of (on)bemande passeercontroles zijn voor iedere deelnemer 15 minuten vóór de geplande doorkomsttijd geopend. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 30 minuten na de geplande doorkomst van de laatste deelnemer.

24.2 (TIJD)CONTROLEKAARTEN

Equipes ontvangen tijdens de documentencontrole alle (tijd)controlekaarten waarop de tijd staat die nodig is om de afstand af te leggen tussen twee tijdcontroles (TC). Deze controlekaarten moeten ingeleverd worden bij de VTC-IN van elke etappe.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar controlekaarten.

Elke verbetering of toevoeging op de controlekaart wordt bestraft met uitsluiting, tenzij een dergelijke verbetering of toevoeging door een marshal is gewaarmerkt door middel van een paraaf. De equipe is zelf verantwoordelijk voor de overhandiging en de correcte invulling van de controlekaart bij de verschillende controles.

Het is deelnemers niet toegestaan om zelf vakjes op de controlekaart bij te tekenen. De door de organisatie verstrekte controlekaarten bieden voldoende ruimte om alle controles die aan de juisteroute staan te noteren.

24.3 ROUTECONTROLE (RC)

 1. Routecontrole
  Langs de route kunnen bemande en/of onbemande routecontroles geplaatst worden. Bij deze controles moet de equipe de controlekaart laten afstempelen of zij moet deze zelf afstempelen of zijmoet in het eerstvolgende open vakje op de controlekaart het betreffende getal of letter van de controle noteren. Equipes worden geacht in het bezit te zijn van een stempelkussen dat gebruikt moet worden wanneer het stempelkussen van een controlepost verdwenen of niet bruikbaar is.De organisator kan een routecontrole inpandig (bv. tankstation, café,) inrichten. Inpandige routecontroles zullen aangegeven c.q. omschreven zijn in het routeboek.
 2. Herstelopdrachten (enkel Sport)
  Bij een routecontrole kan een (herstel)opdracht gegeven worden die met voorrang op de routeopdracht moet worden uitgevoerd.Herstelcodes (in plaats van de hieronder vermelde cijfers kan elk ander getal en in plaats van de R (rechts) ook een L (links) voorkomen):

  HK Hier Keren
  1R Eerste weg Rechts
  ER Einde weg Rechts
  XR Viersprong Rechts
  VR Voorrangskruising Rechts
  NVO Niet Verder Omrijden: vervolg de voorgenomen route
  DMP x Doorgaan Met Punt waarbij x het cijfer van het punt weergeeft: niet (verder) omrijden, nieuwe route naar punt x construeren met inachtneming van hoofdstuk 25.
  DM TC Doorgaan Met TijdControle: niet (verder) omrijden, nieuwe route naar de eerstvolgende TC construeren met inachtneming van hoofdstuk 25.
 3. Bestraffing(en)
  Het missen van een routecontrole of een routecontrole waaruit blijkt dat niet de juiste route is gereden (foutcontrole) wordt bestraft met 100 strafpunten.

24.4 TIJDCONTROLE (TC)

  1. Procedure
   Bij een tijdcontrole registreren marshals het tijdstip van melden op de controlekaart. De controlekaart mag 1 minuut voor de ideale tijd worden overhandigd aan de marshal, waarbij de gewenste tijd aan demarshal moet worden doorgegeven. Een tijdcontrole wordt aangegeven door een rood TC-bord voorafgegaan door een geel TC-bord.
   De geplande passeertijd is het tijdstip dat verkregen wordt door de toegestane rijtijd voor het traject op te tellen bij de vertrektijd van de voorgaande tijdcontrole.De voertuigen dienen met bemanning het gele tijdsbord voorbij te rijden en hun controlekaart te overhandigen de minuut voorafgaand of tijdens hun ideale passertijd. Wanneer een equipe zijn/haar controlekaart de minuut voorafgaand aan de inkloktijd overhandigen aan de marshal, dan dient de equipe expliciet melding te maken van de gewenste inkloktijd.Voorbeeld:
   Ideale tijd is 10u36
   Om op het correcte tijdstip in te klokken, rij je het gele tijdbord voorbij vanaf 10u35’01” en overhandig je de tijdkaart voor 10u36’59”
  2. Bestraffingen
   • Te laat inklokken: 10 strafpunten / minuut
   • Te vroeg inklokken: 20 strafpunten / minuut
   • Maximaal toegelaten vertraging per etappe: 300 strafpunten
   • Missen van een tijdcontrole: 300 strafpunten
   • De tijdcontrole aandoen buiten de maximale toegestane vertraging: 300 strafpunten
   • Missen van de laatste tijdcontrole van de wedstrijd: uitsluiting

   Bij sommige tijdcontroles zal het toegelaten zijn om vroeger in te klokken zonder bestraffing. Deze tijdcontroles zullen aangegeven worden op de timing van het evenement en/of in een briefing en/of op de (tijd)controlekaart.

24.5 REGELMATIGHEIDSPROEF (RP)

   1. ProcedureDe equipes dienen de regelmatigheidsproeven af te leggen door middel van één of meerdere gemiddelde snelheden opgelegd door de organisator. De organisator voorziet per regelmatigheidsproef een afstand- tijdstabel waarin eventuele snelheidswissels reeds verwerkt zijn.De exacte locatie van de start van een RP is duidelijk aangegeven door middel van een foto en beschrijving in de plotting instructions. In het veld is deze aangegeven met een bord. De equipe is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de start op de juiste locatie. Het einde van een RP zal aangegeven worden in de plotting instructions.De regularity begint bij een zogenoemde free start. De equipe mag de starttijd van de regelmatigheidsproef zelf bepalen op voorwaarde dat:
    • De equipe de start neemt op x uur, y minuut en 00 seconden;
    • De equipe nooit de start neemt op hetzelfde tijdstip dan een andere equipe.Tijdens een regelmatigheidsproef zullen 1 of meerdere tijdwaarnemingen gebeuren door middel van het GPS- trackingsysteem. Info over de locatie van deze tijdwaarnemingspunten zullen niet zichtbaar zijn op het GPS- trackingtoestel.Tijdwaarnemingen zullen echter niet plaatsvinden:

     • Gedurende de eerste 500 meter van een regelmatigheidsproef;
     • Tijdens een RADAR ZONE;
     • 500 meter na het einde van een RADAR ZONE.

    Indien een RADAR ZONE tijdens een regelmatigheidsproef doorkruist dient te worden, dan zal de opgelegde gemiddelde snelheid te allen tijde lager zijn dan de maximumsnelheid gedurende de RADAR ZONE. Het respecteren van de maximumsnelheid in een RADAR ZONE is primordiaal, zelfs al kent de equipe een achterstand ten opzichte van de opgelegde afstand-tijdtabel.

    Indien voor technische reden (en onafhankelijk van betrokken equipe), het satelliet-timingsysteem zou ophouden te werken, en slechts een deel van de tijdwaarnemingspunten van de RP zou weergeven, zullen de strafpunten van het desbetreffende equipe worden berekend op basis van het gemiddelde aantal strafpunten vastgesteld bij de tijdwaarnemingspunten van de lopende etappe.

    Indien een regelmatigheidsproef noodgedwongen stopgezet wordt, zullen de resultaten van de stopgezette regelmatigheidsproef voor alle equipes niet meegeteld worden in de rangschikking.

   2. Bestraffingen
    • Per seconde te laat bij een tijdwaarnemingspunt: 1 strafpunt
    • Per seconde te vroeg bij een tijdwaarnemingspunt: 1 strafpunt
    • Maximale straf bij een tijdwaarnemingspunt: 60 strafpunten
    • Missen van een tijdwaarnemingspunt: 100 strafpunten
    • Maximale straf van een regelmatigheidsproef: 200 strafpunten
    • Missen van een regelmatigheidsproef: 200 strafpunten
   3. Jokerresultaat
    Regelmatigheidsproeven worden georganiseerd op de openbare weg. Indien een equipe de opgelegde afstand-tijdtabel niet kan volgen omwille van externe factoren (vb: een boze bewoner, een tractor, enz), dan kunnen deze factoren geen aanleiding geven tot protest.Echter, bij elke equipe zal de hoogst opgelopen bestraffing (met een maximum van 60 strafpunten) bij een tijdwaarnemingspunt automatisch afgetrokken worden van zijn strafpuntentotaal. Het missen van een tijdwaarnemingspunt of het ‘te vroeg passeren’ bij een tijdwaarnemingspunt komen niet in aanmerking als jokerresultaat.

Elke equipe ontvangt 1 uur voor zijn individuele starttijd het routebescheiden. Het routebescheiden bestaat uit een map book en de plotting instructions.

25.1 KAARTMATERIAAL (MAP BOOK)

Voor de constructie van de route moet gebruik worden gemaakt van de in de map book opgenomen kaartfragmenten. De kaarten zullen een maximale schaal van 1:50.000 hebben.
Elk ander kaartmateriaal met een schaal van 1:200.000 of nauwkeuriger (bijvoorbeeld1:100.000) is niet toegestaan. Overtreding zal als volgt bestraft worden:

 • 1e overtreding: 300 strafpunten
 • 2e overtreding: uitsluiting.

De organisator behoudt zich het recht voor om auto’s te doorzoeken. Indien de equipe dit niet toe staat zal deze uitgesloten worden van verdere deelname.

Op de stafkaarten zijn punten aangebracht die in numerieke volgorde aangedaan moeten worden volgens de opdrachten in de plotting instructions.

25.2 ALGEMENE KAARTBEPALINGEN

 1. Er mag bij de constructie van de voorgenomen route uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de kaartfragmenten voorkomende wegen, voorzien van twee bermlijnen, waarvan er op elke plaats minimaal één ononderbroken is (in het vervolg kaartweg genoemd). Bermlijnen zijn de buitenste begrenzing van een kaartweg.
  Er dient per kaartfragment geconstrueerd te worden (dus nooit tussentijds overspringen van het ene naar het andere kaartfragment).
 2. Bij de constructie van de voorgenomen route is keren op de route niet toegestaan. Uitzondering hierop is de routeconstructie bij systeem punten vrije route, waarbij keren wel is toegestaan.
  Er komen geen constructies voor die tegen de rijrichting ingaan op rotondes of wegen met gescheiden rijbanen.
 3. 3. TC’s mogen maar eenmaal in de route (en dus nooit in een omrij- of nevenroute) opgenomen worden.
 4. Tenzij bij de systeembeschrijving anders vermeld is, mogen per kaartleestraject kaartwegen meermalen, maar slechts in één richting in de route worden opgenomen.
  U dient voordat u gaat rijden de voorgenomen route van het gehele kaartleestraject te construeren. Daarmee ligt dan de rijrichting van de in de route opgenomen wegen vast. Als er omgereden moet worden (artikel ‘het rijden van de route’) dient u daar rekening mee te houden.
 5. Kaarttekens en kaartteksten onderbreken de doorgang niet. Uitzondering hierop vormt het kaartteken wegafsluiting, dat de route wél blokkeert. Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, dan worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. Dit kan op sommige kaarten (zie legenda) ook voorkomen middels doorgetrokken bermlijnen in plaats van een viaductteken.
 6. Doorgetrokken bermlijnen sluiten de betreffende zijweg af. Ook doorgetrokken lijnen, die een scheiding in rijbanen aanduiden, blokkeren de aansluiting tussen die wegen.
 7. Bij genummerde punten is een cirkel om de punt geplaatst. Deze cirkels hebben alléén ten doel de punt gemakkelijk te kunnen vinden op de kaart.
 8. Door de organisatie aangebrachte tekens, stickers en kruisen op de kaart onderbreken de daaronder gelegen weg(en). Cirkels of ellipsen die een genummerd punt (aandachtspunt 7), een speed zone of een van de kaart afwijkende situatie (zie ‘het rijden van de route’ aandachtspunt 3) aanduiden blokkeren de route NIET.
 9. Bij een “kaartlas”, waar de uitzetter twee kaarten naast elkaar heeft geplaatst, kan het voorkomen dat de wegen op het kaartfragment niet helemaal perfect op elkaar aansluiten. Dat wordt geacht wél het geval te zijn.
 10. Indien u reglementair de keuze heeft uit twee even lange routes, dan dient u voor de route linksom te kiezen (tegen de draairichting van de wijzers van de klok in).

25.3 HET RIJDEN VAN DE ROUTE

 1. Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen worden ingereden als de kaartsituatie daartoe aanleiding geeft.
 2. Wegen met een bord “Eigen weg”, “Bestemmingsverkeer”, “Wandelgebied”, “Verboden toegang voor onbevoegden” of borden van gelijke strekking mogen niet worden bereden.
 3. Op de kaartfragmenten kunnen zwarte cirkels geplaatst zijn. Binnen zo’n cirkel zal in het algemeen de werkelijke situatie afwijken van de situatie op de kaart. De route binnen de cirkel is vrij, er mag binnen de cirkel van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt. Binnen de cirkel zijn geen routecontroles geplaatst. U dient wel via de juiste weg de cirkel in en uit te rijden. Dit kan gecontroleerd worden.
 4. Afwijkende wegaansluitingen met een afwijking van minder dan 100 meter worden geacht kloppend met de kaart te zijn. Uiteraard dient wel zoveel mogelijk via op de kaart staande wegen gereden te worden. Nieuwe wegaansluitingen in de vorm van rotondes mogen altijd worden gebruikt.

25.4 CONSTRUCTIE VAN EEN OMWEG (ENKEL SPORT)

 1. Indien een weg of weggedeelte niet bereden kan of mag worden, dan dient u vanaf dat punt een omweg te construeren waarbij primair zo min mogelijk van de voorgenomen route wordt overgeslagen. Secundair dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.
 2. Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart staande weg en geen mogelijkheid bestaat de route voort te zetten via kaartwegen, dan volgt men de niet op de kaart staande weg tot men een kaartweg bereikt. Op dat punt treden de omrijregels zoals hierboven verwoord in werking.
 3. Bij het construeren van de omweg gelden dezelfde beperkingen/regels als tijdens het construeren van de voorgenomen route.
 4. Indien de omweg niet (verder) te rijden is, dan vervalt die omweg (verder) en construeert u een nieuwe omweg die voldoet aan bovenstaande bepalingen. Tijdens het omrijden onthoudt u welke wegen niet te berijden zijn (voorkennis). Deze voorkennis vervalt zodra u de voorgenomen route heeft hervat.
 5. Indien een weg niet aanwezig is of geheel gesloten is voor auto’s in beide richtingen en men derhalve een omrijroute gaat rijden, mag de betreffende niet aanwezige of verboden weg ook niet tegengesteld in die omrijroute worden opgenomen.

25.5 KOMPASPUNT

 1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle in de plotting instructions genoemde punten in de in de plotting instructions aangegeven nummervolgorde zijn opgenomen.
 2. Van een kompaspunt kan in de plotting instructions worden aangegeven vanuit welke rijrichting men dit punt moet aandoen en welke rijrichting gekozen moet worden bij het verlaten van het punt. Is geen richting aangegeven, dan is de keuze van de rijrichting vrij.
 3. Onder een punt wordt geacht een kaartweg te liggen.
 4. Het is toegestaan om kompaspunten meermalen te berijden. Wanneer een kompaspunt in de route wordt opgenomen op weg naar het kompaspunt dat aan de beurt is, is een verplichte rijrichting zoals genoemd onder aandachtspunt 2 van dit artikel niet van toepassing.
 5. Op weg naar een kompaspunt of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd. Zo ontstaat de voorgenomen route.

25.6 PUNTEN VRIJE ROUTE

 1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt dienen alle in de routeopdracht (zie routeboek) genoemde punten in nummervolgorde te worden aangedaan.
 2. Onder ieder punt ligt een weg(gedeelte).
 3. Er mag op de route gekeerd worden.
 4. Op een punt kan een routecontrole staan. De routecontrole bevindt zich dan binnen een straal van 25 meter van het punt, op een met de auto bereikbare plaats.
 5. Punten mogen ook worden aangedaan als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest.
 6. Alleen routecontroles op aan de beurt zijnde punten moeten worden genoteerd (gestempeld).
 7. Op weg naar een punt of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt mag u een vrije route construeren. Er mag van alle wegen, al dan niet op de kaart voorkomend, in beide richtingen gebruik gemaakt worden, met uitzondering van kaartwegen met een blokkeringskruis.
 8. Voor het bepalen van de lengte van de route is de kortste route aangehouden.

25.7 COMBINATIE

 1. De navigatiesystemen ‘kompaspunten’ (art. 25.5) en ‘punten vrije route’ (art. 25.6) zullen gecombineerd gebruikt worden.
 2. Op weg naar een kompaspunt en een TC dient de kortste route geconstrueerd te worden
 3. 3. Op weg naar een ‘punt vrije route’, mag een vrije route gevolgd worden.
 4. Aangezien de route naar het ‘punt vrije route’ vrij is, is het toegestaan om bij de bepaling van de kortste route vanaf een ‘punt vrije route’ naar de eerstvolgende kompaspunt ‘op het punt’ te keren.

26.1 GEEN TOELATING TOT DE START

 • Verkennen van de route;
 • Meer dan 30 minuten te laat aan de start van het evenement.

26.2 STRAFPUNTEN

26.2.1 Verkeer – snelheid
 • Overtreding snelheid met meer dan 5 km/u: (km/u te hard)2
26.2.2 Routecontrole (RC)
 • Het missen van een routecontrole: 100 strafpunten
 • Foutcontrole: 100 strafpunten
26.2.3 Tijdcontrole (TC)
 • Te laat inklokken: 10 strafpunten / minuut
 • Te vroeg inklokken: 20 strafpunten / minuut
 • Maximaal toegelaten vertraging per etappe: 300 strafpunten
 • Missen van een tijdcontrole: 300 strafpunten
 • De tijdcontrole aandoen buiten de maximale toegestane vertraging: 300 strafpunten
 • Missen van de laatste tijdcontrole van de wedstrijd: uitsluiting
26.2.4 Regelmatigheidsproef (RP)
 • Per seconde te laat bij een tijdwaarnemingspunt: 1 strafpunt
 • Per seconde te vroeg bij een tijdwaarnemingspunt: 1 strafpunt
 • Maximale straf bij een tijdwaarnemingspunt: 60 strafpunten
 • Missen van een tijdwaarnemingspunt: 100 strafpunten
 • Maximale straf van een regelmatigheidsproef: 200 strafpunten
 • Missen van een regelmatigheidsproef: 200 strafpunten

26.3 STRAFFEN TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER TOT MAXIMAAL UITSLUITING

Georganiseerde service of hulp van buitenaf

26.4 UITSLUITING

 • Gebruik informatie van derden muv de bepalingen in art. 21;
 • Verbetering / toevoeging op de controlekaart;
 • Gebruik verboden kaartmateriaal, 2e overtreding;
 • Weigeren doorzoeken van de auto op onreglementair kaartmateriaal;
 • Missen laatste controle (Finish) van de rally.